Zmluvné podmienky

Obchodné podmienky e-Shopu T-Comm

I. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou T-Comunity s.r.o., uzatvorené prostredníctvom elektronického intenetového obchodu www.tcomm.sk.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

II. Obchodné podmienky

1. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu a nachádza sa na stránkach vitruálneho obchodu.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.

3. Spracovanie osobných údajov zákazníka sa riadi príslušnými odsekmi zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z.

4. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou T-Comunity s.r.o., riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného a Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Zákazník obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).

5. V prípade korektnej objednávky bude zákazník e-mailom alebo telefonicky informovaný kompetentným pracovníkom spoločnosti o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín alebo objednávku stornovať do 24 hodín od jej odoslania. Po tomto termíne má spoločnosť T-Comunity s.r.o. právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

III. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky.

2. Spoločnosť T-Comunity s.r.o. zabezpečuje dodanie tovaru:

- Komfortné doručenie vlastnou kuriérskou službou ( platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 5.00€
*Všetky ceny sú uvedené s DPH.

3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

4. Pri osobnom prevzatí tovaru je povinný kupujúci skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť tovaru a potvrdiť prevzatie tovaru na predajnom mieste, kde si tovar prevzal.

5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný spoločnosťou T-Comunity s.r.o. je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou T-Comunity s.r.o. akceptované.

6. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnu poštovú aj fakturačnú adresu , na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúcí odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, sme oprávnení mu účtovať náklady spojené s administráciou objednávky, poštovným a balným – 10,00€ - podľa Občianského zákoníka §544-555, zákon č. 40/1964 sb. Kupujúcí má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze, požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa tímto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databáze vymazať.

IV. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.tcomm.sk spoločnosti T-Comunity s.r.o. je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho

Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi: 

- zaplatením dobierky pri jej prevzatí.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve spoločnosti T-Comunity s.r.o.

V.Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

VI. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
- prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
- vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela,ktoré spotrebiteľ rozbalil,
- predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
- lotérie a iné podobné hry.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovar pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Reklamačný poriadok pri nákupe v elektronickom obchode T-Comm

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").

b. "Predávajúci" je obchodná spoločnosť T-Comunity s.r.o., Ipeľská 11, 82107 Bratislava, IČO 46264337, "Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy. Platí iba pri nákupe v eshope www.tcomm.sk

- V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorý je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

- Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na stránke shopu. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je potrebné doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale. Tovar je potrebné posielať doporučene (plus možnosť - formou poistenej zásielky) nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku).

- V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nejaví známky používania, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v vo faktúre alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

- Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy, kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

- Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 15 minút.

- Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

- Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Reklamačné podmienky

- Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

- T-Comunity s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. T-Comunity s.r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

- Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

- Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

- Záruka sa automatický ruší v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba. Prípadne je poškodená neautorizovaným zásahom. Plomba slúži na identifikáciu tovaru, že bol skutočne zakúpený u nás.

- Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými na webovej stránke výrobcu tovaru, za podmienok stanovených výrobcom. Záručné servisy poskytujú zákazníkom odvoz reklamovaného telefónu ZADARMO do servisu a rovnako aj jeho dovoz. Využívajte prednostne túto možnosť. Radi Vás o záručnom servise budeme informovať.

Kupujúci si môže právo na opravu uplatniť aj osobne alebo poštou na adrese: T-Comunity s.r.o., Ipeľská 11, 82107 Bratislava

- Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť sprievodný list s popisom závady a poslať ho spolu s tovarom.

- Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti T-Comunity s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou T-Comunity s.r.o. (kontakty sú uvedené na web stránke ). Reklamácie je nutné adresovať na T-Comunity s.r.o., Ipeľská 11, 82107 Bratislava

- Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.

- Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. T-Comunity s.r.o. je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

- Spoločnosť T-Comunity s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

- Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie spravidla odoslaný kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

- Ak T-Comunity s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto T-Comunity s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady.

4. Vybavenie reklamácie

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

- Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

- Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

- Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

- Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

- Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V Bratislave, dňa 1/8/2013
 
Z dôvodu že prevádzkovateľom e-obchodu je aj spoločnosť T-Comunity s.r.o. je potrebné brať na vedomie že popri týchto podmienkach platia aj Obchodné podmienky spoločnosti T-Comunity s.r.o. uvedené na tejto stránke: https://tcomunity-shop.webnode.sk/obchodne-podmienky/
 
______________________________
T-Comunity s.r.o., Ipeľská 11, 82107 Bratislava, IČO: 46264337, DIČ: 2023309068